top of page

Kdo jsme

Spolek  jsme  založily v létě  2014  jako svěží matky, abychom  mohly  zrealizovat  svou  vizi a potřebu společného, láskyplného, svobodného prostě jiného startu našich dětí ve vzdělávání. Přály  jsme  si pro naše  děti lesní školku, a tak  jsme  ji  založily.  Spolek  byl  základ,  který  se postupně  rozvinul  a  rozvíjí se  stále dál. Dlouholeté  přátelské  vztahy  vnitřního kruhu dostaly novou úroveň  vztahů  pracovních, nové  pracovní vztahy  se  zase proměňují v nová přátelství. Přicházejí nové rodiny, děti, nové projekty a možnosti, děti rostou a jdou dál a my s nimi.. 

Během  let  jsme v  rámci  našeho spolku  začaly  rozvíjet  další  činnosti  a  organizovat a zaštitovat  další  akce a aktivity pro širší komunitu i veřejnost.

V současné době jsou hlavními aktivitami spolku:

  •      Lesní mateřská škola Jelínek

  •      Dětský klub Skok

  • ​     Lesní klub Koloušek​

  •      Proměna areálu Jelínkovy chaty

  •      dobrovolnické projekty Evropského sboru solidarity

  •      letní tábory

  •      kroužky

  •      environmentální programy 

Zapsaný spolek Na Slunci bude v červenci tohoto roku slavit své páté výročí. Na začátku června na výroční členské schůzi jsme spolek otevřeli širší veřejnosti z Kunštátu a okolí, která dlouhodobě sympatizuje s posláním a aktivitami spolku. Členská základna se nám rozšířila na 37 členských rodin.

Spolek:

 

Byl založen v roce 2014

– od června 2019 sdružuje 37 členských rodin z Kunštátu a okolí – cíle: vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a vytváření harmonie v mezilidských vztazích, podporování přátelství, respektu vůči odlišnostem a pocitu sounáležitosti mezi rodiči, dětmi i širší veřejností napříč generacemi. Snažíme se být příkladem eticky i environmentálně citlivějšího jednání. Akcemi pro místní, ale i širší veřejnost se snažíme o obohacení veřejného prostoru v obci. – zaměstnává 9 lidí na pracovní smlouvu, 3 na dohodu o provedení práce a v rámci letních táborů 5 dalším lidem na dohodu o provedení práce

 
Zřizuje Lesní mateřskou školu Jelínek
– v provozu od září 2014

– od roku 2017 má status samostatné školské právnické osoby zapsané v rejstříku škol MŠMT

– zaměstnanci: 4 průvodkyně, 1 asistentka pedagoga, ředitelka, koordinátorka, provozní

– provozní doba 8–16 hodin, 5 dnů v týdnu – kapacita 15 dětí 
– školkou dosud prošlo 39 dětí věku 2–6 let, z toho 20 předškoláků .

– v roce 2019 při zápisu z kapacitních důvodů nepřijato 10 dětí, v roce 2018 odmítnuto 9 dětí

– školka sídlí v areálu Jelínek
 

Provozuje Rodinný klub Jelínek
– zaměřuje se na volnočasové aktivity pro děti a mládež a na podporování zdravého tělesného i duševního rozvoje, motivování ke zdravému životnímu stylu a na environmentální výchovu

–  kroužky

– Šicí dílna pro dospělé, Šicí dílna pro děti, Hudební hrátky s Karlem, Jóga s angličtinou, Kroužek sportovních her (2017, 2018, 2019) , Hudebně - pohybový a výtvarný kroužek s MgA. Katkou Krejčířovou (2016)
 

Organizuje příměstské tábory

– účast 58 dětí v roce 2018, 36 dětí v roce 2017, 30 dětí v roce 2016, 11 rodin a 30 dětí v roce 2015

– 4x ročně se konají veřejné slavnosti (masopust, otevírání studánek, dožínky, svatý Martin), dny dětí

– projekty zaměřené na environmentální vzdělávání a komunitní život

– Nenásilnou komunikací k stabilnějším rodinám (2017, účast 22 rodičů), Mezigenerační soužití

– společně v lese (2017, 24 seniorů, 90 dospělých, 140 dětí) 

–  environmentální vzdělávání pro mateřské školy a první stupeň ZŠ formou prožitkového programu v délce 90 minut v lesním areálu Jelínkovy chaty (od 2016)
 

Provozuje Dětský klub Skok 
– odpolední péče o děti mladšího školního věku (1. až 5. ročník ZŠ)

– provozní doba 12–17 hodin, 5 dnů v týdnu

– doplňuje chybějící podobnou službu v okolních základních školách

– sídlí v pronajatém objektu Jednoty, Rudka 80
 

Provozuje Lesní rodinný klub Koloušek 
– otevření září 2019 

– kapacita 12 dětí věku 2–6 let

– provoz 9–15 hodin, 3 dny v týdnu

– 4 průvodkyně

– sídlí v areálu Jelínek
 

Je zapojen do mezinárodní spolupráce
– Erasmus + Evropská dobrovolná služba (od roku 2015 – 2019)

– spolek Na Slunci, z.s připravil roční hostitelský pobyt již pro 6 dobrovolníků ze západní Evropy, dobrovolníci zajišťují bilingvní prostředí v lesní mateřské škole Jelínek a vedou konverzační lekce němčiny a angličtiny s rodilými mluvčími na ZŠ Kunštát

– Erasmus + Sport programme (2017, 2018)

– mezinárodní partnerská spolupráce s organizacemi CUS Palermo z italské Sicílie a Škola sporta ze Zagrebu v Chorvatsku – HEPAKid  –  Healthy  European  Physicaly  Active  kid  (2017, 2018) – během 4  měsíců 10  sportů  v  tělocvičně   pro  13  (2017) a 14 (2018) dětí z LMŠ Jelínek, Den sportu pro děti (účast 180 dětí z MŠ a ZŠ Kunštát) v rámci Evropského týdne sportu v roce 2018

– Future child, future kindergartens v programu Erasmus + (2018–2019) – projekt zaměřený na sdílení dobré praxe udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání, partnery jsou 4 mateřské školy – 2 ze Slovinska (soukromá Montessori školka Modra Pikica a státní mateřská škola Vrtec Galjevica z Ljubljaně) a 2 z Norska (obě státní mateřské školy Linerla barnehage a 1 lesního charakteru Skårungen barnehage)

– v  roce  2018  v  rámci  mezinárodních  aktivit  spolku  Na  Slunci, z.s.  navštívilo  Kunštát  a  pobylo déle  jak 2  dny  30  hostů z různých evropských zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Německo, Itálie, Portugalsko) spolek Na Slunci má akreditaci na vysílání dobrovolníků ve věku 17–30 let do různých organizací Evropské unie 
 

Získal dotační grantové projekty od těchto podporovatelů
– Operační program Zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí ve výzvě Místní akční skupiny Boskovicko+

– OPZ – Slaďování rodinného a profesního života II. na 36 měsíců (únor 2019 – leden 2021) provozu Dětského klubu Skok

– Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO  JMK

– Ministerstvo životního prostředí

– Jihomoravský kraj

– Dům zahraniční spolupráce

– Město Kunštát

– finanční dary od fyzických osob

- Nadace Via
 

bottom of page