top of page

ˇ

Promena

jelínkova areálu

ˇ

Fb úvod (1).png

Činnost spolku Na Slunci je od svého počátku provázána s areálem Jelínkovy chaty. Právě v objektu Jelínkovy chaty od roku 2014 provozujeme Lesní mateřskou školu Jelínek. Od září 2019 v areálu sídlí i Lesní klub Koloušek pro další předškolní děti, který má zázemí v maringotce. Dále zde pořádáme např. příměstské tábory a environmentální programy pro školy a školky z regionu. 

 

Areál vnímáme jako místo s jedinečným geniem loci. Je rozlehlý, členitý a jeho velkou devizou jsou vzrostlé stromy. Především roky neudržovaná zeleň v kombinaci s původními chatami dává areálu nádech dobrodružného až tajemného místa; alespoň tak cítíme, že děti, navštěvující tento areál, celý prostor vnímají. Nevnímají ale, že zub času se místy zakousal už dost hluboko… Vzhledem k poslání spolku a našemu pozitivnímu vztahu k areálu, jsme se proto rozhodli iniciovat jeho celkovou obnovu a proměnu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2020 jsme získali grant Nadace Via v programu Místo, kde žijeme a účast v něm je náš první krok na naší cestě. Tento program má za cíl propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor. Postupnými kroky od zapojení veřejnosti do komunitního plánování využití areálu, přes podrobnější společnou debatu o vybraných nápadech se chceme dopracovat až k podrobné architektonické studii pro celý areál a jeho stavby. Na základě této studie budeme dále hledat finanční zdroje a spolu s místní komunitou postupně realizovat proměnu areálu.
 

Po šesti letech působení v areálu Jelínkovy chaty získal spolek Na Slunci podporu kunštátských zastupitelů k proměně jeho chátrajícího stavu. V roce 2020 jsme uspěli v programu Nadace Via, která se rozhodla nám na jeho obnovu přidělit grant ve výši 450 000 Kč. Spolu s dalšími třemi obcemi vybranými z celé ČR tak Kunštát nastoupil dvouletou proměnu Jelínkova areálu, na který jsme se začali dívat jako na veřejný prostor. 


Nadace Via je nezávislá česká nadace, která za 22 let podpořila přes 5000 projektů, v nichž aktivní lidé zlepšují místo, kde žijí.

Proměna Jelínkova areálu je nastavena na principu veřejného plánování. Spolek (jako dlouhodobý uživatel areálu) na sebe bere roli prostředníka mezi městem Kunštát (jako majitelem pozemku) a jeho budoucím využíváním vyplývajícím z potřeb občanů. Účelem je přivést lidi k aktivitě a vzájemnému propojení, místu dát dobrou péči a lákavé využití. To vše by se mělo vejít do architektonické studie, pro kterou jsme vybrali tandem Molo architekti a krajinářský ateliér Steiner a Malíková.
IMG_1740.jpg

Projdete se

areálem

ˇ

Darujme.cz (1).png
IMG_1634.jpg

Novinky

Z dění

Jak jde čas v projektu Nadace Via Místo, kde žijeme

rok 2020

Poslední červnový víkend roku 2020 jsme v Rudce u Kunštátu zorganizovali dvoudenní seminář pro 25 účastníků programu Místo, kde žijeme. Týmy z obcí Chudčice, Votice a Bílá Voda si v Jelínkově areálu pod vedením zkušeného facilitátora nanečisto vyzkoušeli komunitní plánování. Po seznámení s participativním plánováním veřejných prostor jsme do areálu pozvali i kunštátské občany v rámci Dnů otevřené brány. Vytvořili jsme webové stránky a facebook projektu, publikovali pět článků a rozhovorů v Kunštátském zpravodaji, vybrali architektonický ateliér a zúčastnili se dvoudenního online semináře Nadace Via o fundraisingu. V roce 2020 na projektu Proměny Jelínkova areálu 12 členů spolku Na Slunci odpracovalo stovky hodin.

 

Vytipovali jsme několik osobností, které stojí v čele aktivních spolků a mají vliv na místní společenský život. S desíti z nich konzultantka Nadace Via vedla hodinový rozhovor o jejich spokojenosti se životem v tomto místě.  Výstupem  byla  zpráva  zpracovaná  podle  metodiky  komunitního  mapování,  kterou  spolek  poskytl  i městu Kunštát.

rok 2021

I když na komunitní plánování proměny Jelínkova areálu jsme se začali připravovat hned v lednu, teprve květnové  uvolnění epidemiologických   opatření   nám   konečně   umožnilo   odstartovat    intenzivní   spolupráci   s  architekty  i veřejností.  První  komunitní  setkání  v  Jelínkově areálu  proběhlo  v  sobotu  26.  června  od  15  do  18 hod. a přišlo na něj  43 občanů. Druhého komunitního plánování ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Kunštátu se v sobotu 2. října zúčastnilo 29 lidí. Zvali jsme místním rozhlasem, zpravodajem a plakáty na veřejných místech, prostřednictvím facebooku  a  spolkového  i  městského  webu.  Nejbližší  sousedy  jsme  oslovili  dopisem,  všechny  kunštátské  spolky a zastupitele mailem. Historii Jelínkova areálu jsme místním připomněli článkem  na našem webu i v Kunštátském zpravodaji. Pečlivá příprava byla podmínkou programu Místo, kde žijeme Nadace Via, která práci spolku Na Slunci na proměně Jelínkova areálu finančně i metodicky podporuje druhým rokem. Podstatou je dodržení participativního principu po celou dobu projektu.  Každý  občan  dostal  možnost  vyjádřit,  co  by  v  budoucnu  chtěl  na  tomto  místě  využívat a aktivně dělat.

 

Protože jako spolek pracujeme s dětmi, nestačil nám pohled dospělých. 9. 6.  jsme  pro 20 kunštátských dětí  ve věku 7-13 let připravili plánovací odpoledne spojené s architektonicko-výtvarným workshopem pod odbobrným vedením architekta Vladimíra Schmida a výtvarnice Hany Linhartové. Děti se formou hry seznámily s prostranstvím areálu, pojmenovaly klady a zápory místa, navrhly, co by se jim na takovém místě líbilo, kam by rády chodily a co by tam rády dělaly. V bodování dostala nejvíce hlasů Čajovna Harryho Pottera s  knihovnou,  sauna  a  dům  na  stromě.  Tyto  tři  aktivity  děti  ve  skupinách  výtvarně  zpracovaly  v  3D modelech a následně představily vlastní ztvárnění. S výsledky tohoto komunitního plánování dále zapracovali i MOLO architekti v rámci studie proměny areálu. Dále jsme do plánovacího procesu zapojili žáky 1. - 9. třídy ZŠ Kunštát formou dotazníku. Děti z Lesní mateřské školy Jelínek, které areál užívají  už  teď,  svoje  představy,  co  by  v  areálu  chtěly,  namalovaly.  Jejich  výstup  jsme  zároveň  využili k propagaci. V podobě banneru jsme ho umístili na náměstí před prvním komunitním plánováním.

Současně jsme během roku uskutečnili 6 živých a jedno online setkání se zástupci města, 2 živá a 6 online setkání s architekty z pražských týmů Molo architekti a Steiner  a Malíková krajinářští architekti. Architekti od nás také dostali technické podklady  o areálu, které se spolku Na Slunci z různých zdrojů podařilo shromáždit.

Na komunitních setkáních architekti nejprve sledovali, kde místní vidí klady a negativa současného stavu Jelínkova  areálu,  a  následně  představili  2  návrhy  rozmístění  aktivit  dle  přání  lidí.  Architektonická studie v první fázi ukázala, že areál bude obsahovat komunitní a keramické centrum, bude zde zachována Lesní mateřská škola Jelínek a Lesní klub Koloušek, ale také historická kuželna. Nové místo by zde podle plánů měla najít také sauna a místo pro odpočinek.

 

Kromě geodetického zaměření areálu se nám v létě podařil zajistit také podrobný dendrologický posudek od arboristické firmy Safe trees. Na území Jelínkova areálu je nyní popsáno 238 vzrostlých stromů a 94 náletů, zhodnocena jejich vitalita, zdravotní stav a perspektiva dalšího života. Kde to bylo nutné, jsou definovány potřebné zásahy, které by zde měly zajistit bezpečný provoz. Všechny údaje jsou evidovány na veřejně přístupném portálu Stromy pod kontrolou, kde s nimi může pracovat jak spolek Na Slunci, tak pověření úředníci města Kunštát. 

Součástí  přípravy  na  celý  proces  společného  plánování  byl  i  jednodenní  výlet  do  Brna,  kde  jsme  si prošli 3 veřejná prostranství, která vznikla spoluprací místních občanů, politiků, úředníků a neziskovek. Obsahují environmentálně příznivá řešení, jsou stále živá a lidé je rádi navštěvují. Kunštátská ViaCestovka měla 12 dospělých a 6 dětských účastníků. 

O popsaný proces se po celý rok usilovně staralo 9 členů spolku Na Slunci. Ostatní členové a také další rodiny spřízněné přes Lesní mateřskou školu Jelínek nám byli oporou nejen při participaci a dílčích rozhodováních, ale také na brigádách údržby zeleně nebo při zajištění občerstvení na všech setkáních. 

 

Projekt  podpořila  Nadace  Via  díky  darům  Hamers  Foundation,  společnosti  Hornbach,  pana  Martina Kulíka a dalších individuálních dárců. Finančně přispělo město Kunštát, které je partnerem projektu. V roce 2021  nás  sponzorsky  podpořila  Tiskárna  Bělehrádek  Letovice.  Děkujeme  také  konzultantům  Nadace Via a všem kunštátským občanům, podnikatelům, úředníkům a radním, kteří nám pomáhali. 

rok 2022

V březnu byla Zastupitelstvu města Kunštát předložena finální verze architektonické studie, která vzešla z veřejných komunitních setkání a společné práce architektonického týmu a členů spolku.

 

 

 


Od počátku roku řešíme realizaci jednoho z výstupů studie. Rozhodli jsme se pro vybudování veřejné sauny. Bohužel ani snaha vše transparentně komunikovat, snaha podchytit vše předem ještě předem zahájením všech plánovacích procesů, ani zapálená práce během nich, nás neuchránila od toho, aby hned první realizace neodpovídala stavu, jak byla naplánována pro architektonickou studii areálu. A to ani místem, ani formou. Když upustíme od složitého vysvětlování a hledání, proč se tak vlastně nakonec stalo, soustřeďme se na samotnou realizaci. Nakonec jsme v hledání řešení dospěli ke kompromisu umístit do areálu saunu mobilní, kterou zakoupíme částečně ze zbývajících peněz přiděleného grantu, výtěžku fundraisingové sbírky na Darujme.cz (a pravděpodobně i peněz osobních/soukromých).

Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach, pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců.

VIA_misto kde zijeme_rgb.jpg
Hornbach.jpg
Celý projekt by nemohl být realizován bez spolupráce a podpory města Kunštát.
Kunštát ZNAK.jpg
Na projektu spolupracují:
molo-logo.png
Steiner Malíková krajináři-logo.jpg
Za dary děkujeme i místním dárcům:
Ronytrans_logo_RGB.jpg
Joint Photographics Expert Group.jpg
KORA - logo 2017_barvy.png
Jiří kadlec.png
SPAJZ_final-LOGO.png
logo_Peška.jpg
aa1eba962ccf42c785fe9939ff743229-0001.jpg
logo zelezarstvi.jpg

Z našeho blogu

_DSC7634
_DSC7680
_DSC7669
_DSC7701
_DSC7779
_DSC7736
_DSC7844
_DSC7900
_DSC7740
_DSC7895
_DSC7770
_DSC7758
IMG_8314
IMG_8325
IMG_8331
Via_komise
Jeleni-chata
kunstat_mkz_2020_2-650x406
bottom of page